**ขอเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 – 12.0 0 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   <<NEWS>>  

 

           

 

 

 

 

 

 

 
  _______________  
 

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

 
_______________
 
 
 
 
   
 
 

ประกาศ >>
ขอเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2(ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ)
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทางพิเศษฯ ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม             ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำมาบูรณาการร่วมกับโครงการฯ เพื่อให้ได้รูปแบบโครงการฯ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงขอเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ออกไปก่อน เมื่อผลการศึกษารูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการแล้วเสร็จ การทางพิเศษฯ จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อไป

 
 

ปัจจุบันปัญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิท บริเวณทางลงทางพิเศษบูรพาวิถี ด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เกิดปัญหาการจราจรติดขัด  โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นจะมีรถที่เข้าและออกจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้า-ออกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครตลอดทั้งวัน โดยรถที่ออกจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร จะใช้เส้นทางถนนบ้านเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3466) ไปยังถนนสุขุมวิท แล้วใช้สะพานกลับรถเพื่อไปยังกรุงเทพมหานคร หรือใช้ทางเข้า-ออกของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ถนนสุขุมวิท ไปกลับรถที่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีเพื่อไปยังกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการตัดกระแสการจราจรกับรถในทิศทางหลักจากถนนสุขุมวิท ที่ต้องการใช้ทางคู่ขนานเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่งผลให้รถชะลอตัวเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดแถวคอยต่อเนื่องสะสมไปตามถนนสุขุมวิทและถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

            ต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน